Проекти

През месец септември 2012 г. в Бургаския свободен университет стартира проект № BG161P003-1.2.02-0022-C0001 „Създаване на нов офис за трансфер на иновативни технологии в предприятията от Югоизточен регион”, финансиран по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013,
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер”.
Общата цел на проекта е да се ускори, подпомогне и разшири внедряването на иновативни решения в областта на ИТ и тяхното приложение в дейността на фирмите от сферата на ИТ индустрията, енергетиката, електронното управление на национално и местно ниво, образованието и културата. Така се създава благоприятна среда за активно взаимодействие на науката и бизнеса и се подпомага активната комуникация между научни и бизнес структури. Това е предпоставка за увеличаване на промишления им капацитет, поддържане на икономическо им развитие и повишаване на конкурентоспособността им. Постигането на общата цел ще се осъществява чрез следните специфични цели:

  • Изграждане на ОТТ с необходимото оборудване;
  • Създаване на устойчив организационен модел на ОТТ;
  • Създаване на интернет страница и публикуване на рекламни материали за дейността на ОТТ;
  • Създаване на информационни бази с данни, съдържащи информация за предприятия, нуждаещи се от -иновативни решения; -готови иновативни решения; -представители на научни институти, екипи, чужди научни организации с възможности за разработване на иновативни технологии в дадени области; -успешно реализирани в практиката иновационни технологии; -възможности за финансиране на разработването и внедряването на иновативни решения в предприятието;
  • Създаване на виртуален офис за информационен и предварителен трансфер на технологии;
  • Създаване на методика за разпространение на иновативни технологии, създадени от БСУ и други научни звена сред потенциални бенефициенти;
  • Създаване на методика за изследване на конкретните нужди на фирми за внедряване на технологии и иновации;
  • Оценка на потенциала за внедряване в икономиката на вече разработени иновативни идеи и предоставяне на консултантска помощ за предприятията в сферата на технологичния трансфер, иновации и ноу-хау;
  • Подпомагане при внедряването на конкретни иновационни технологии в предприятия от целевата група;
  • Сформиране на научни екипи, разработващи конкретни задания на бенефициенти.

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>