Месечни архиви: май 2016

Работна среща с фирма Мартинов Клима ЕООД на 09.05.2016 г.

На 09.05.2016 се реализира работна среща между екип на Офиса за технологичен трансфер към БСУ във фирма Мартинов Клима ЕООД – гр. Бургас. Целите на срещата бе консултантска подкрепа за изготвяне на проект за участие в конкурсна процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и участието в управлението на изпълнението на проекта при сключен договор от бенефициенти.