Месечни архиви: февруари 2015

ОБЯВА

Във връзка с изпълнението на договор № BG 161PO0003-1.2.02-0022-С0001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологчен трансфер“ от Оперативна Програма “Развитие на Конкурентноспособността на Българската Икономика” 2007-2013 г на проект «Създаване на нов офис за трансфер на иновативни технологии в предприятията югоизточен регион» и с оглед на необходимостта от избор на изпълнител на услуга с предмет

«Изготвяне и тестване на демонстрационен пилотен проект:
Технология за производство на програмируеми и управляеми модули за управление на процеси посредством следене на температура, влажност, нива, напрежение, ток и др.;
Мултимедийни цифрови библиотеки за културно и научно наследство.»,

на основание чл. 7, ал. 1 от ПМС №118/2014 г.

БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
Обявява процедура по събиране на оферти.
Кандидатите трябва да подадат оферта лично или по куриер/поща за участие в търга в офиса на ОТТ стая № 16 на БСУ при ръководителя на ОТТ Галя Калчева до 17.00 ч. на 16.03.2015 г..
Непредставените до посочената дата и час оферти няма да бъдат оценявани.

Документи за изтегляне