Месечни архиви: април 2014

ОБЯВА

Във връзка с изпълнението на договор № BG 161PO0003-1.2.02-0022-С0001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологчен трансфер“ от Оперативна Програма “Развитие на Конкурентноспособността на Българската Икономика” 2007-2013 г на проект «Създаване на нов офис за трансфер на иновативни технологии в предприятията югоизточен регион» и с оглед на необходимостта от избор на изпълнител на услуга с предмет «Създаване на методики за изследване степента на приложимост на дадена технология, за изследване нуждата на дадена фирмата от внедряване на технологии, за оценяване на икономическия ефект от внедряването на вече разработени иновативни решения и за маркетингови проучвания в сферата на високите технологии», на основание чл. 7, ал. 1 от ПМС №69/11.03.2013 г.

БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

Обявява процедура по събиране на оферти.

Кандидатите трябва да се регистрират за участие в търга в  офиса на ОТТ стая № 16 на БСУ при ръководителя на ОТТ инспектор Галя Калчева до 16.00 ч. на 30 април 2014 г.

Регистрацията на участник се извършва от представляващия фирмата или законно упълномощено от него лице притежаващо съответните пълномощия.

Нерегистрирането до посочената дата не е основание за отказ от участие в процедурата, но е препоръчително за обратна връзка с кандидатите.

Документи  в хартиен вариант или на електронен носител ( носете флаш памет) могат да бъдат получени на същото място или изтеглени от тук.

Документи за изтегляне

ОБЯВА

Във връзка с изпълнението на договор № BG 161PO0003-1.2.02-0022-С0001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологчен трансфер“ от Оперативна Програма “Развитие на Конкурентноспособността на Българската Икономика” 2007-2013 г на проект «Създаване на нов офис за трансфер на иновативни технологии в предприятията югоизточна България» и с оглед на необходимостта от избор на изпълнител за доставка с предмет «Покупка на Цифрова цветна копирна мултифункционална машина», на основание чл. 7, ал. 1 от ПМС №69/11.03.2013 г.

БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

Обявява процедура по събиране на оферти.

Документи за изтегляне

Покана за работна среща на 16 април 2014 г.

Офисът за технологичен трансфер към Бургаски свободен университет организира работна среща с фирми от Югоизточен регион на тема:

Обсъждане на технологии за енергийна ефективност в малките и средните предприятия.

Срещата ще се състои на 16 април 2014 г. от 9.30 часа в Дом на науката и техниката на улица „Цар Петър 17 ет 4 зала 1.

Целта на мероприятието е установяване на сътрудничество и партньорство за реализацията на иновативни идеи, насочени към енергоспестяването, използване на потенциала на възобновяемите енергийни източници и оползотворяването на вторични източници на енергия подходящи за реализиране в нашия Югоизточен регион на страната.

Програмата включва кратки презентации на специалисти в областите на “Обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради” и “Обследване за енергийна ефективност на промишлен системи”. Предвидено е време за дискусии и обмяна на опит между участниците.

За презентациите ще бъдат осигурени екран, мултимедиен проектор и лаптоп.

Моля, представителите на фирмите, желаещи да участват в мероприятието да потвърдят присъствието си на е-мейл office@ott.bfu.bg до 14 април 2014 година. Окончателната програма ще бъде обявена на 15 април 2014 година.

Екип на ОТТ-БСУ

Изтегли поканата