Месечни архиви: февруари 2014

РАБОТНА СРЕЩА НА МЛАДИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ОБЛАСТТА НА ИКТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РАЗЛИЧНИ ФИРМИ ОТ БУРГАСКИ РЕГИОН

РАБОТНА СРЕЩА НА 21 ФЕВРУАРИ  2014 Г

( съобщение )

по проект

“Създаване на нов офис за трансфер на иновативни технологии в предприятията от Югоизточен регион”

Договор: № BG161P003-1.2.02-0022-C0001

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура

„СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ И УКРЕПВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОФИСИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР“

от Оперативна Програма “Развитие на Конкурентоспособността на Българската Икономика” 2007-2013 г

Бенефициент по договора е Бургаският свободен университет.

 

Уважаеми колеги,

На 21 февруари  2014 г   ще се проведе

Работна среща на представители  на Офис за технологичен трансфер при БСУ с  млади  специалисти от областта на Информационните и компютърни технологии, представители на различни фирми от бургаски регион.

Офисът за технологичен трансфер при БСУ е създаден с цел да подпомогне и разшири внедряването на иновативни решения в областта на информационните технологии, еко- и енегроспестяващи технологии и технологии, свързани със здравето и тяхното приложение в дейността на фирмите от следните приоритетни направления – енергетика, електроника, екология, транспорт, здравеопазване и туризъм, електронното управление на национално и местно ниво, образование и култура.

Целта на срещите с млади  специалисти от областта на Информационните и компютърни технологии, представители на различни фирми от бургаски регион е:

1. Обсъждане на необходимостта от внедряване на нови технологии за развитие на дейността на фирмите работещи в посочените по-горе приоритетни направления в бургаски регион.

2. Обмен на информация относно нуждите на фирмите работещи в приоритетните  направления от иновации с цел подобряване на бизнес климата в региона .

3. Дискусия, относно начините за подобряването на качеството на услугите и предлаганите продукти в приоритетните направления, с цел стимулиране развитието на бизнеса.

Работният ден ще премине под формата на индивидуални срещи с представители на различни фирми в посочените по-горе приоритетни области локализирани в региона на гр. Бургас.

Програма на срещите:

  1. Обсъждане нуждата от технологии и иновационни решения, в съответната фирма или организация.
  2. Индивидуално обсъждане на икономическите, технологичните и ресурсни възможности за внедряване на нови технологични решения.
  3. Обсъждане на мотивацията на фирмите за внедряване на иновации.
  4. Индивидуално обсъждане, коментари и дискусии по въпроси свързани с възможности за  съвместна дейност.

Срещите се провеждат индивидуално с фирмите по предварително уговорен график през целия работен ден.

 

От 17.00ч. на 21.02 2014г. в Конферентен център 2 на БСУ ще се проведе обща среща на представителите на млади  специалисти от областта на Информационните и компютърни технологии, представители на различни фирми от бургаски регион с цел  подробно информиране на фирмите за дейността на „Офис за технологичен трансфер” при БСУ, както и провеждане на дискусии по въпроси свързани с тематиката на мероприятието. Работната среща ще завърши с коктейл, на който са поканени всички присъстващи на мероприятието.

На разположение по време на провеждане на индивидуалните срещи, както и на заключителното мероприятие ще бъдат на разположение  има мултимедиен проектор и компютър.

От екипа на ОТТ към БСУ Бургас

Проведени срещи на 24-ти и 25-ти януари 2014 г.

На 24 и на 25 януари 2014 г. в хотел «Извор», Старозагорски минерални бани се проведоха две работни  срещи по проект “Създаване на нов офис за трансфер на иновативни технологии в предприятията от Югоизточен регион”,  Договор: № BG161P003-1.2.02-0022-C0001  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура „СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ И УКРЕПВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОФИСИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР“  от Оперативна Програма “Развитие на Конкурентоспособността на Българската Икономика” 2007-2013 г  Бенефициент по договора е Бургаският свободен университет.

И при двете мероприятия участниците бяха запознати с мисията на Офиса за технологичен трансфер при БСУ  и с това, че той е създаден с цел да подпомогне и разшири внедряването на иновативни решения в областта на информационните технологии, еко- и енегроспестяващи технологии и технологии, свързани със здравето и тяхното приложение в дейността на фирмите от следните сфери от обществения и икономически живот:

- енергетика;

- електроника;

- екология;

- транспорт;

- здравеопазване и туризъм;

- електронното управление на национално и местно ниво;

- образование;

- информационни технологии;

- информационни технологии в здравеопазването;

- култура.

На въпросите на колегите от другите висши учебни заведения и на представителите на фирмите, по технически, икономически, административни, организационни и правни въпроси бе на разположение екип от Бургаски свободен университет в състав: проф. д-р Ангел Тошков, доц. д-р Евгения Николова от БСУ, гл. ас. д-р Янислав Желев, доц. доктор Радостин Долчинков от Центъра по информатика и технически науки на БСУ и   Доц. д-р  Мария Нейкова от център по юридически науки на БСУ.

 

Проведена работна среща на 24-ти януари 2014 г.

Събитието се проведе  под мотото:

„Работна среща на специалисти с висока квалификация, представители на различни висши учебни заведения от източния регион на страната с цел сформиране на Специализиран експертен съвет, който да обсъди и създаде идеология за намирането, популяризацията и трансферирането на иновативни технологии в предприятията от Югоизточния регион. „

На събитието присъстваха представители на Технически университет Варна, Технически университет Русе, Технически университет Габрово, Технически университет София, на Филиалът на технически университет София в Сливен, Бургаски свободен университет, Българска академия на науките, Нов български университет София и др.

 

В процеса на работа бяха проведени разговори на ръководния екип на Офиса за технологичен трансфер към БСУ с всеки един екип, представляващ съответното висше учебно заведение поотделно.

Среща по проект ОТТ - БСУ

С всички колеги, представители на съответното висше учебно заведения  бяха проведени индивидуални разговори, относно възможността за проучване на това, какви технологии с иновативен характер могат да бъдат намерени и представени на ОТТ от съответното учебно заведения.  Уточнено бе, че на базата на тази предварителни срещи среща на по-нататъшен етап ще бъде направена връзка с авторите на предложените технологични или иновационни решения с цел оценка на подходящите. След внимателен подбор, ще  се премине към изготвяне на технико-икономически анализи, маркетингови анализи и др. Участниците представиха някои налични към момента  иновационни технологични решения в областите ИТ, еко- и енергоспестяващи технологии и технологии, свързани със здравето, които са разработени или до които имат достъп съответните висши училища. Бяха коментирани и някои иновационни технологични решения в областите ИТ, еко- и енергоспестяващи технологии и технологии, свързани със здравето, готови за предварителен трансфер.

В края на работния ден, бе направена проведена дискусия на всички участници,  която премина по следния дневен ред:

1. Представяне на проекта от представителите на Офис за технологичен трансфер към БСУ.

2. Представяне на избрани технологии и иновационни решения, налични в съответното висше училище – от представители на висшите училища.

3. Дискусия, коментари, препоръки, предложения относно работата на проекта.

4. Общо обсъждане, коментари и дискусии по изнесените материали и предложения.

Среща по проект ОТТ - БСУ

Тази среща изигра ролята на Специализираният експертен съвет, който обсъди и формулира идеология за намирането, популяризацията и трансферирането на иновативни технологии.  В заключение, между участниците бе направено споразумение за съдействие и участие в  проучвания за наличие на иновационни технологии в съответствие с тематиката на проекта  във висшите учебни заведения които те представляват.

Представителите на различните учебни заведения,подкрепили инициативата са:

- проф. д-р М. Илиев, зам. ректор на Технически университет Русе;

- проф. д-р Радослав Павлов, зам. директор на ИМИ, БАН, София;

- доц. д-р Р. Димова – декан на ФЕЕ – Технически университет Варна;

- проф. д-р Ангел Тошков, зам. декан ЦИТН, БСУ – Бургас;

- доц. д-р А. Георгиев – зам. декан на ФЕЕ – Технически университет Варна;

- проф. дтн И. Колев – ръководител катедра, Технически университет Габрово;

- проф. д-р Гани Стамов ръководител катедра,  филиал на технически университет София в Сливен;

- доц. д-р Радостин Долчинков, Административен директор, БСУ Бургас

- доц. д-р Мария Нейкова, ЦЮН, БСУ Бургас;

- гл. ас. Янислав Желев, ЦИТН, БСУ Бургас;

-доц. д-р Евгния Николова, ЦИТН, БСУ Бургас ;

- доц. д-р Мария Монова-Желева, ЦИУН, БСУ Бургас;

- доц. д-р Десислава Панева-Маринова, ИМИ, БАН, София;

- доц. д-р В. Къдрев, Нов български университет, София;

и др.

 

Проведена работна среща на 25-ти януари 2014 г.

 

На 25 януари 2014 г.  се проведе

 „Работна среща на специалисти с висока квалификация, представители на различни фирми от областта на енергетика, електроника, екология, транспорт, здравеопазване и туризъм, електронното управление на национално и местно ниво, образование и култура от старозагорски, ямболски и сливенски регион”

Срещите се проведоха  индивидуално с представители на фирмите по предварително уговорен график през целия работен ден.

Среща по проект ОТТ - БСУ

С всички колеги, представители на съответните фирми бяха проведени индивидуални разговори, относно възможността за проучване на това, какви технологии с иновативен характер могат да бъдат намерени и представени на ОТТ за включване  в базата данни, или от какви технологии се нуждаят съответните фирми.

Представителите на тези фирми бяха запознати със сайта на офиса, както им бе проведено обучение за работа с базата данни и нейните възможности.

На фирмите бе демонстрирано как могат да регистрират своя собствена технология и как да търсят технологии които ги интересуват. Направени бяха разяснения, че на базата на тази предварителни срещи на по-нататъшен етап ще бъде направена връзка с авторите на някои от  предложените технологични или иновационни решения с цел оценка на подходящите и изготвяне на технико-икономически анализи, маркетингови анализи и др.

Участниците коментираха някои налични към момента  иновационни технологични решения в областите ИТ, еко- и енергоспестяващи технологии и технологии, свързани със здравето, които са разработени или до които имат достъп съответните висши училища. Бяха коментирани и някои иновационни технологични решения в областите на ИТ, еко- и енергоспестяващи технологии и технологии, свързани със здравето, готови за предварителен трансфер.

Среща по проект ОТТ - БСУ

На тези срещи бяха поставени и множество въпроси, относно правни, икономически и чисто технически проблеми свързани с работата на офиса и правата и задълженията на участниците в евентуални бъдещи трансфери на технологии.  Също така, бяха направени и уточнения относно структурата и съдържанието на базата данни в сайта на ОТТ с цел, той да стане по функционален и удобен за работа.

На срещите участваха представители на фирми: „Солария” – ЕООД; „Прима” – ЕООД; „Стройкорект” – ООД; „Фотон електроник” -  ЕООД; „ВОЛАН” – ЕООД, „Синя птица” -  ЕООД; „Арготронк” – ЕООД и др.