Месечни архиви: януари 2014

Работна среща на 24 януари 2014 г.

Съобщение

на 24 януари 2014 г. петък от 11.00 часа ще се проведе

Работна среща на специалисти с висока квалификация, представители на различни висши учебни заведения от източния регион на страната с цел сформиране на Специализиран експертен съвет, който да обсъди и създаде идеология за намирането, популяризацията и трансферирането на иновативни технологии в предприятията от Югоизточния регион. 

 

по проект
“Създаване на нов офис за трансфер на иновативни технологии в предприятията от Югоизточен регион”
Договор: № BG161P003-1.2.02-0022-C0001
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура
„СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ И УКРЕПВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОФИСИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР“
от Оперативна Програма “Развитие на Конкурентоспособността на Българската Икономика” 2007-2013 г
Бенефициент по договора е Бургаският свободен университет.

Уважаеми колеги,
Офисът за технологичен трансфер при БСУ е създаден с цел да подпомогне и разшири внедряването на иновативни решения в областта на информационните технологии, еко- и енегроспестяващи технологии и технологии, свързани със здравето и тяхното приложение в дейността на фирмите от следните сфери от обществения и икономически живот:
- енергетика;
- електроника;
- екология;
- транспорт;
- здравеопазване и туризъм;
- електронното управление на национално и местно ниво;
- образование;
- култура.
Целта на срещата е:
1. На базата на тази предварителна среща на по-нататъшен етап ще бъде направена връзка с авторите на предложените технологични или иновационни решения с цел оценка на подходящите и изготвяне на технико-икономически анализи, маркетингови анализи и др.
2. Представяне от участниците на иновационни технологични решения в областите ИТ, еко- и енергоспестяващи технологии и технологии, свързани със здравето, които са разработени или до които имат достъп съответните висши училища;
3. Представяне от участниците на иновационни технологични решения в областите ИТ, еко- и енергоспестяващи технологии и технологии, свързани със здравето, готови за предварителен трансфер.

Примерна програма на срещата
1. Откриване на срещата и представяне на проекта – представител на Офис за технологичен трансфер към БСУ.
2. Представяне на технологии и иновационни решения, налични в съответното висше училище – представители на висшите училища.
3. Дискусия, коментари, препоръки, предложения относно работата на проекта.
4. Индивидуално обсъждане, коментари и дискусии по изнесените материали и предложения.

На разположение в залата ще има мултимедиен проектор и компютър. Презентациите е необходимо да бъдат представени на електронен носител.

Работната среща ще се проведе в конферентната зала на хотел «Извор», Старозагорски минерални бани. Начален час: 11.00, 24 януари 2014 г. петък

От екипа на ОТТ към БСУ Бургас
10 януари 2014 г.

Работна среща на 25 януари 2014 г

Съобщение

на 25 януари 2014 г.  ще се проведе

Работна среща на специалисти с висока квалификация, представители на различни фирми от областта на енергетика, електроника, екология, транспорт, здравеопазване и туризъм, електронното управление на национално и местно ниво, образование и култура от старозагорски, ямболски и сливенски регион. 

 

по проект
“Създаване на нов офис за трансфер на иновативни технологии в предприятията от Югоизточен регион”
Договор: № BG161P003-1.2.02-0022-C0001
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура
„СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ И УКРЕПВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОФИСИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР“
от Оперативна Програма “Развитие на Конкурентоспособността на Българската Икономика” 2007-2013 г
Бенефициент по договора е Бургаският свободен университет.

Уважаеми колеги,
Офисът за технологичен трансфер при БСУ е създаден с цел да подпомогне и разшири внедряването на иновативни решения в областта на информационните технологии, еко- и енегроспестяващи технологии и технологии, свързани със здравето и тяхното приложение в дейността на фирмите от следните приоритетни направления:
- енергетика;
- електроника;
- екология;
- транспорт;
- здравеопазване и туризъм;
- електронното управление на национално и местно ниво;
- образование;
- култура.

Целта на срещата е:
1. Информиране за дейността на „Офис за технологичен трансфер” при БСУ.
2. Обсъждане на възможностите за предлагане, популяризация и трансфериране вече готови за реализация или в краен етап на завършване иновативни технологии от посочените по-горе приоритетни направления в предприятията от Югоизточния регион.
3. На базата на тази предварителна среща на по-нататъшен етап, да бъде направена връзка с авторите на предложените технологични или иновационни решения с цел въвеждане в базата данни на ОТТ към БСУ за създаване на по-добри условия за реализация.
4. Последваща оценка на подходящите предложения и при готовност за реализация – изготвяне на технико-икономически анализи, маркетингови проучвания и др.

Примерна програма на срещите
1. Представяне на технологии и иновационни решения, налични в съответната фирма или организация.
2. Индивидуално обсъждане, коментари и дискусии по направените предложения и въпроси свързани с предстояща съвместна дейност.

На разположение в залата ще има мултимедиен проектор и компютър. Презентациите е необходимо да бъдат представени на електронен носител.

Срещите се провеждат индивидуално с фирмите по предварително уговорен график  в конферентната зала на хотел «Извор», Старозагорски минерални бани. Начален час: 9,00 часа, събота 25 януари 2014 г.

 

От екипа на ОТТ към БСУ Бургас
10 януари 2014 г.