Месечни архиви: септември 2013

ОБЯВА

Във връзка с изпълнението на договор № BG 161PO0003-1.2.02-0022-С0001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологчен трансфер“ от Оперативна Програма “Развитие на Конкурентноспособността на Българската Икономика” 2007-2013 г на проект «Създаване на нов офис за трансфер на иновативни технологии в предприятията югоизточен регион» и с оглед на необходимостта от избор на изпълнител на услуга с предмет «Проучване на съвременни технологични разработки в БСУ; Проучване на съвременни технологични разработки в научно-изследоветлески организации; Селектиране по степен на готовност за внедряване; Икономически оценки на избраните разработки; Оценка на интелектуалната собственост на иновативните продукти.», на основание чл. 7, ал. 1 от ПМС №69/11.03.2013 г.

БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

Обявява процедура по събиране на оферти.

Документи за изтегляне