Месечни архиви: април 2013

Стартира проект „Създаване на нов офис за трансфер на иновативни технологии в предприятията от Югоизточен регион” в БСУ

През м. септември  2012 г. в Бургаския свободен университет стартира проект № BG161P003-1.2.02-0022-C0001 „Създаване на нов офис за трансфер на иновативни технологии в предприятията от Югоизточен регион”, финансиран по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер”.

Планираните дейности ще продължат 24 месеца.